Studiets lengde:
2 år
Studiepoeng:
60
Opptakskrav:
Bachelor i helse- eller sosialfag og minst ett års relevant yrkespraksis
Søknadsfrist:
15. april 2014
Søknad til:
Høgskolen i Molde
Studiestart:
August 2014


Du er her: Studietilbud / Helse- og sosialfag / Psykisk helsearbeid - tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid

Psykisk helsearbeid - tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid

Sist publisert av Svein Halvorsen, 05. mars 2013

Studiet skal kvalifisere helse- og sosialarbeidere til forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid med mennesker som har psykiske problemer. Studentene skal etter endt utdannelse ha utviklet sine ferdigheter i å gi omsorg og hjelp til mennesker med psykiske problemer og lidelser, på en måte som styrker deres evne til å ta i bruk egne ressurser og øker muligheten til å mestre egen livssituasjon. Utdanningen legger særlig vekt på at studentene skal utvikle og etablere et fundament av psykoterapeutiske holdninger, forståelses- og kommunikasjonsmåter. Studentene skal få grundig kjennskap til ulike familieog nettverkstilnærminger. I tillegg skal studentene øke sine kunnskaper om tverrprofesjonelt samarbeid. Hensikten med dette er å styrke studentene i deres egne fag og yrkesfunksjoner innen det psykiske helsevern spesielt

Forkunnskaper
Bachelor i helse- eller sosialfag og minst ett års relevant yrkespraksis.
Søkere med 2-årig helse- eller sosialfaglig utdanning etter tidligere rammeplaner eller med annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter særskilt vurdering.

Les egne opptaksbestemmelser på http://www.himolde.no/db/28/3572.doc

Jobbmuligheter:

Videreutdanningen kvalifierer for arbeid innen både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Studiets faglige innhold

Studiet er organisert som et deltidsstudium som løper over to år (fire semestre). Studiet er inndelt i en basisdel (30 studiepoeng) og en fordypningsdel i psykososialt arbeid (30 studiepoeng). Studiet har til sammen 11 ukesamlinger over fire semestre. Det gjennomføres tre ukesamlinger per semester med unntak av tredje semester som har to ukesamlinger. I tredje semester gjennomfører studentene syv ukers klinisk praksis eller klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass. Studentene vil bli organisert i faste refleksjonsgrupper som møtes fem ganger hvert semester

Studieplan:
http://www.himolde.no/db/28/4397.pdf

Studietsd oppbygging:

http://himolde.studiehandbok.no/no/content/view/full/13333

Videre studier/utenlandsopphold

Videreutdanning i psykisk helsearbeid kan gjennomføres som egen, selvstendige utdanning eller inngå som første del av mastergradsstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde. Studiet kan også kvalifisere for innpass ved andre mastergradsstudier ved andre høgskoler og universiteter. Slik godkjenning må gis av den institusjonen som tilbyr mastergradsstudiet. Opptak til andre del av mastergradstudiets i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde forutsetter
et karakterkrav på gjennomsnitt C eller bedre.