Studiets lengde:
4 år deltid
Studiepoeng:
120
Opptakskrav:
3-årig helse- og sosialfaglig utdanning og min.1 års klinisk praksis. For opptak til studiets 2. halvdel kreves det bachelorgrad samt godkjent klinisk videreutdanning
Søknadsfrist:
15. april 2014
Søknad til:
Høgskolen i Molde
Studiestart:
August 2014


Du er her: Studietilbud / Helse- og sosialfag / Mastergrad i helse- og sosialfag, kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper

Mastergrad i helse- og sosialfag, kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper

Sist publisert av Svein Halvorsen, 05. mars 2013

Studiet er rettet mot kliniske hjelperelasjoner i helse og sosialsektoren innenfor somatisk- og psykisk helse, samt sosialfaglig arbeid. Sentralt i studiet står utforskningen av det direkte arbeidet med pasienter og brukere. Pårørende og sosiale nettverk. Mastergraden i helse- og sosialfag er forankret i følgende forsknings- og kompetanseområder:

  • Psykisk helsearbeid
  • Aldring og omsorg for eldre
  • Funksjonshemming og rehabilitering
  • Fenomenologisk tilnærming til sårbare grupper
  • Tverrprofesjonelt samarbeid
  • Omsorg til pasienter med somatisk sykdom oglidelse

Forkunnskaper:

Søkere som tidligere har gjennomført videreutdanning i psykisk helsearbeid, i aldring og eldreomsorg, i psykososialt arbeid med barn og unge, i omsorg ved alvorlig sykdom og død eller har annen klinisk videreutdanning som kan godkjennes innenfor Høgskolen i Moldes obligatoriske krav for opptak til masterstudiet, kan søke opptak til mastergradens andre del (studiets 3. og 4. studieår, deltid). Disse må dokumentere tilstrekkelig kunnskaper i vitenskapsteori og forskningsmetode. Opptak til andre del av mastergradstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde forutsetter et karakterkrav på gjennomsnitt C eller bedre.

Les egne opptaksbestemmelser for studiet på http://www.himolde.no/db/28/3573.doc

Studiets faglige innhold

Studiet er organisert som et deltidsstudium over fire år. Den første delen består av fire valgfrie moduler som er organisert som videreutdanninger (studiets 1. og 2. år, deltid). Alle videreutdanningene har fokus på utfordringer relatert til helse og lidelse, funksjonstap og hvordan opprette og vedlikeholde en relasjon som oppleves som virksom for pasienten/ brukeren. Videreutdanningene kan gjennomføres som egne, selvstendige utdanninger eller inngå som første del
av mastergradsstudiet. Høsten 2012 tilbys følgende videreutdanninger, alle på 60 studiepoeng:

Andre kliniske videreutdanninger i helse- og sosialfag kan godkjennes som første delen av mastergradsstudiet, evt med tilleggskrav. I studiets andre del (studiets 3. og 4. år, deltid) skjer en videre fordypning på et generelt og overordnet teoretisk nivå, så vel som metodisk og praktisk. En videre fordypning i den kliniske hjelperelasjonen står sentralt. Dette gjøres gjennom å belyse a) ulike perspektiver i relasjonen for å forstå sykdom og avvik, b) pasienten/brukeren som agent i egen utviklings- og endringsprosess og c) omsorgsrelasjoner og den terapeutiske relasjonen. Studentene sluttfører den andre delen av mastergradsstudiet gjennom å skrive masteroppgaven. Høgskolen i Molde tilbyr oppstart på studiets andre del høsten 2012.

Studiets oppbygging:

http://himolde.studiehandbok.no/no/content/view/full/13334

Videre studier/utenlandsopphold

Studiet kan videre kvalifisere for doktorgradsarbeid innen klinisk helse- og sosialfaglig arbeid.