Studiets lengde:
2 år deltid
Studiepoeng:
60
Opptakskrav:
Bachelor i helse- eller sosialfag. I tillegg kreves det minimum ett års klinisk praksis etter gjennomført bachelorgrad.
Søknadsfrist:
15. april 2014
Søknad til:
Høgskolen i Molde
Studiestart:
August 2014


Du er her: Studietilbud / Helse- og sosialfag / Videreutdanning i omsorg ved alvorlig sykdom, og død

Videreutdanning i omsorg ved alvorlig sykdom, og død

Sist publisert av Svein Halvorsen, 05. mars 2013

Studiet skal kvalifisere til reflekterte praktikere med høy yrkesetisk standard og samhandlingskompetanse som kan bidra til å øke kvaliteten på pleie, omsorg og behandling av alvorlig syke, og døende når disse er innlagt i sykehus, sykehjem eller er pasienter i hjemmesykepleien.

Hovedfokus
Studiet skal bidra til utvikling av samhandlingskompetanse til å møte behov som kan være felles for flere pasientgrupper og som kan bidra til nytenkning og utvikling av omsorgen til alvorlig syke, døende og deres pårørende. Dette på tvers av profesjoner og tjenestetilbud. Helsepersonell med samhandlingskompetanse og dybdekunnskap på områder som er felles for flere pasientgrupper, vil være attraktiv i et fremtidig helsevesen.

Målgruppe
Studiet retter seg mot studenter med helsefaglig bachelorutdanning og er en fordypning og videreføring av kunnskaper og ferdigheter i forhold til helsefaglige utdanninger på bachelornivå. Helsepersonell med samhandlingskompetanse og dybdekunnskap på områder som er felles for flere pasientgrupper, vil være attraktiv i et fremtidig helsevesen.

Studiets faglige innhold

Studiet er organisert som et deltidsstudium som løper over to år (fire semestre). Studiet har til sammen 12 ukesamlinger. Det gjennomføres tre ukesamlinger per semester. Studentene vil bli organisert i faste refleksjonsgrupper (delvis veiledet) som møtes fire ganger hvert semester. I tredje og fjerde semester skal studentene gjennomføre 10 dager i observasjonspraksis.

Vurderingsformer
Det er knyttet refleksjonsgrupper, muntlige og/eller skriftlige arbeidskrav til hver av modulene. Vurderingsuttrykkene består av både graderte karakterer og bestått/ikke bestått.

Les mer om studiets oppbygging: http://himolde.studiehandbok.no/no/content/view/full/13340

Last ned studieplan for studiet: http://www.himolde.no/db/28/4395.pdf

Videre studier/utenlandsopphold

Videreutdanning med fokus på omsorg ved alvorlig sykdom og død kan gjennomføres som egen, selvstendige utdanning eller inngå som første del av mastergradsstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde. Studiet kan også kvalifisere for innpass ved andre mastergradsstudier ved andre høgskoler og universiteter. Slik godkjenning må gis av den institusjonen som tilbyr mastergradsstudiet. Opptak til andre del av mastergradstudiet i helse- og sosialfag
ved Høgskolen i Molde forutsetter et karakterkrav på gjennomsnitt C eller bedre.