Studiehåndbok 2012/2013

Du er her: Studietilbud / Idrett / Årsstudium i idrett

Årsstudium i idrett

Studienavn
Årsstudium i idrett

Studiepoeng
60

Varighet
1 år

Organisering
Heltid

Studiested
Molde

Beskrivelse

Studiet egner seg for de som er interessert i idrett og ønsker å utvide kunnskapen på idrettsfeltet. Det er sammensatt av praktiske fag som treningslære og aktivitetslære, og teorifag som idrettsledelse, idrettshistorie og prestasjonspsykologi. Ballspill, ski, bassengaktivitet, kampsport, dans, friluftsliv er noen av aktivitetene vi er innom. Det gis tilbud om trenersertifisering (Trener I) i håndball og fotball for de som ønsker det.

Studiet kvalifiserer normalt til undervisning i kroppsøving i grunnskole dersom man er lærerutdannet. Kompetansen er også interessant i forbindelse med instruktør- og trenerjobber innen treningssenterbransjen og i idretten.

Målgruppe

Studiet egner seg for aktive idrettsinteresserte som ønsker seg et morsomt og lærerikt studieår. Det passer også for trenere som ønsker kompetanseheving og lærere/lærerstudenter som ønsker å undervise i kroppsøving i grunnskolen. Årsstudiet i idrett er også den naturlige inngangen for de som ønsker å satse på videre studier innen idrettsfag ved Høgskolen i Molde eller ved andre studiesteder.

Forkunnskaper/opptakskrav

Generell studiekompetanse.
Søkere som er 25 år eller mere, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Formell kompetanse

Årsstudium i Idrett

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

  • Kandidaten skal etter endt studium kjenne grunnprinsippene i basistrening, turn, bassengaktiviteter, friidrett, friluftsliv, dans, orientering, samt i utvalgte ballspill, kampidretter, skøyteaktiviteter og skidisipliner.
  • Kandidaten skal kunne forklare grunnleggende prinsipper innen treningslære og prestasjonspsykologi.
  • Kandidaten skal kunne identifisere idrettshistoriens hovedlinjer.
  • Kandidaten skal kunne redegjøre for norsk idretts organisering og forholdet mellom idrett og samfunn,

Ferdighetsmål:

  • Kandidaten skal kunne instruere i overnevnte aktiviteter på grunnleggende nivå.
  • Kandidaten skal kunne lage treningsprogram
  • Kandidaten skal kjennskap til, og kunne bruke enkle avspennings- og visualiseringsteknikker.
Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli lagt vekt på ulike arbeids- og undervisningsformer som: forelesninger, praktiske øvinger og innleveringer, både individuelle og sammen med andre. Det legges vekt på selvstendig arbeid og studentenes ansvar for egen læring. Det forventes blant annet noe egentrening i forbindelse med treningslære og aktivitetslære. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som må være utført for å få anledning til å avlegge slutteksamen. Obligatoriske arbeidskrav må utføres og være godkjent i samme semester som undervisning i emnet pågår.
Studiet er ikke tilpasset fjernstudier.

Eksamens- og vurderingsordninger

Den dominerende eksamens- og vurderingsformen er individuell skriftlig skoleeksamen. Denne er i noen emner kombinert med innleveringer av gruppearbeid. I noen emner, der det er hensiktsmessig i forhold til formulert læringsutbytte, vil det også være praktiske ferdighetsprøver og vurdering av undervisningspraksis .

Videre studiemuligheter

Studenter med fullført årsstudium kan søke opptak til bachelorstudier innen idrettsfag. Ved Høgskolen i Molde tilbys bachelorstudium i Sport Management og påbyggende emnestudier innen prestasjonspsykologi og idrettsledelse.

Studiets oppbygging

Hvert semester inneholder både teori- og aktivitetskurs. Timeplanen vil gi rom for å kombinere egentrening med studier.


Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
IDR102 Aktivitetslære I 7,50 O 7,5  
IDR200 Treningslære I 7,50 O 7,5  
IDR206 Idrettshistorie 7,50 O 7,5  
IDR300 Treningslære II 7,50 O 7,5  
IDR100 Idrettens organisering og ledelse I 7,50 O   7,5
IDR101 Prestasjonspsykologi I 7,50 O   7,5
IDR202 Aktivitetslære II 7,50 O   7,5
IDR208 Aktivitetslære III 7,50 O   7,5
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Emnekode Emnets navn S.poeng